Technické informácie

Charakteristika a opis fungovania

Elide Fire je pokrokové automatické práškové samospúšťacie hasiace zariadenie, vyznačujúce sa univerzálnosťou a vysokou efektívnosťou, ktoré v sebe spája vlastnosti ručných hasiacich prístrojov a automatických systémov.

Hasiace zariadenie Elide Fire je primárny prostriedok na hasenie požiarov:

  • pevných horľavých materiálov (trieda A),
  • kvapalných horľavých materiálov (trieda B),
  • plynných horľavých materiálov (trieda C),
  •  elektrických zariadení pod napätím do 5000 V (trieda E).

vyhody03

 

Dôležitou prednosťou zariadenia Elide Fire v porovnaní s tradičnými hasiacimi prístrojmi je jeho možnosť hasiť elektrické zariadenia pod napätím do 5000 V, čo je päťnásobne viac ako pri klasickom práškovom hasiacom prístroji.

Elide Fire sa skladá z ochranného obalu, z hasiacej práškovej zmesi FUREX 770, zo špeciálneho tlakového zariadenia a zo siete aktivačných zápalných šnúr. Pri kontakte s otvoreným ohňom sa Elide Fire samo aktivuje, zápalné šnúry zhoria, ochranný obal gule praskne, zaznie varovný zvukový signál a uvoľnená hasiaca prášková zmes uhasí vznikajúci požiar vo svojom okolí s rozlohou 8 – 10 m². Navyše varovný zvukový signál 120 dB upúta pozornosť širokého okolia. V priestoroch napojených na diaľkovú bezpečnostnú signalizáciu slúži ako ďalší doplnok ochrany majetku, keďže Elide Fire svojou aktiváciou aktivuje senzory bezpečnostnej signalizácie a vy máte ihneď informáciu o vzniku nebezpečenstva vo vami stráženom objekte.

Aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť ochrany na miestach s vysokým rizikom vzniku požiaru, odporúčame umiestnenie niekoľkých kusov Elide Fire.

Testy preukázali, že ak bolo automatické hasiace zariadenie použité pri vznikajúcom požiari v prvej etape horenia, požiar bol uhasený max. do 3 sekúnd. Rozptýlený prášok – hasiace médium FUREX 770 – uhasil plamene v okruhu 8 až 10 m², nedal možnosť rozvinutiu požiaru do druhej etapy horenia, prípadne následnému vznieteniu.

V praktickom živote to znamená, že pri vznikajúcom požiari je požiar automaticky uhasený v zárodku a je pod kontrolou. Toto všetko automaticky, v časovom intervale do 3 sekúnd!

Pri požiaroch, ktoré už svojou intenzitou prešli do druhej etapy horenia, Elide Fire znížilo teplotu horenia o neuveriteľných 400 °C! Použitím automatického hasiaceho zariadenia sa predĺžil časový interval možnosti použitia účinnejších profesionálnych hasiacich zariadení a predĺžil sa časový interval možnosti nástupu zásahu profesionálnych záchranných požiarnych zložiek!

V praktickom živote to znamená, že intenzita požiaru sa znižuje, rozptýlený prášok – hasiace médium – tlmí intenzitu horenia, možno lokalizovať epicentrum požiaru a to najdôležitejšie – vytvára sa priestor a čas na evakuáciu ohrozených ľudí!

Treba si uvedomiť, aká je rýchlosť šírenia požiaru a aké sú reálne možnosti nástupu na zásah profesionálnych záchranných hasičských zložiek od momentu nahlásenia vzniku požiaru.


Protipožární koule ELIDE FIRE

Typ výrobku: iné pyrotechnické výrobky, pyrotechnické hasiace prostriedky
Kategória: P 1
Registračné číslo: 1395 – P1 – 0128/2010
Hmotnosť hasiacej práškovej zmesi: 1,3 kg
Celková hmotnosť prostriedku: 1,5 kg
NEC: 4,0 g
Priemer gule: 147 mm
Varovný zvukový signál: 120 dB
Teplota použiteľnosti a skladovania:  -40 až +85 ˚C
Prostriedok zabezpečí uhasenie začiatkov požiaru v miestnostiach s rozlohou do 8 – 10 m², oheň v objeme cca 30 – 35 m³.
Vplyv pádu z výšky 2,5 m – bez porušenia funkčnosti.


Vyrobené v Thajsku.

Charakteristika a opis fungovania

Prostriedok sa skladá z ochranného obalu, z hasiacej práškovej zmesi FUREX 770, zo špeciálneho tlakového zariadenia a zo siete aktivačných zápalných šnúr.

Pri kontakte s otvoreným ohňom sa prostriedok sám aktivuje, zápalné šnúry zhoria, ochranný obal gule praskne, zaznie varovný signál a uvoľnená hasiaca prášková zmes uhasí vznikajúci požiar vo svojom okolí.


TECHNICKÉ INFORMACE
Charakteristika a popis fungován. ELIDE FIRE je pokrokové automatické práškové samospouštěcí hasicí zařízení, vyznačující se univerzálností a vysokou efektivností, které v sobě spojuje vlastnosti ručních hasicích přístrojů a automatických systémů.
Hasicí zařízení Elide Fire je primární prostředek k hašení požárů :

pevných hořlavých materiálů (třída A)
kapalných hořlavých materiálů (třída B)
plynných hořlavých materiálů (třída C)
elektrických zařízení pod napětím do 5000 V (třída E)
Důležitou předností zařízení Elide Fire v porovnání s tradičními hasicími přístroji je jeho možnost hasit elektrická zařízení pod napětím do 5000 V, což je pětkrát více než při klasickém práškovém hasicím přístroji.

Elide Fire se skládá z ochranného obalu, z hasicí práškové směsi FUREX 770, ze speciálního tlakového zařízení a ze sítě aktivačních zápalných šňůr. Při kontaktu s otevřeným ohněm se Elide Fire sám aktivuje, zápalné šňůry shoří, ochranný obal koule praskne, zazní varovný zvukový signál a uvolněná hasicí prášková směs uhasí vznikající požár ve svém okolí s rozlohou 8 – 10 m². Navíc varovný zvukový signál 120 dB upoutá pozornost širokého okolí. V prostorách napojených na dálkovou bezpečnostní signalizaci slouží jako další doplněk ochrany majetku, neboť Elide Fire svojí aktivací aktivuje senzory bezpečnostní signalizace a vy máte ihned informaci o vzniku nebezpečí ve vámi střeženém objektu.

Aby bylo dosaženo maximální účinnosti ochrany na místech s vysokým rizikem vzniku požáru, doporučujeme umístění několika kusů Elide Fire.

Testy prokázaly, že pokud bylo automatické hasicí zařízení použité při vznikajícím požáru v první etapě hoření, požár byl uhašen max. do 3 sekund. Rozptýlený prášek – hasicí médium FUREX 770 – uhasil plameny v okruhu 8 až 10 m², nedal možnost rozvinutí požáru do druhé etapy hoření, případně následnému vznícení.

V praktickém životě to znamená, že při vznikajícím požáru je požár automaticky uhašen v zárodku a je pod kontrolou. Toto vše automaticky, v časovém intervalu do 3 sekund!

Při požárech, které již svou intenzitou přešli do druhé etapy hoření, Elide Fire snížilo teplotu hoření o neuvěřitelných 400 °C! Použitím automatického hasicího zařízení se prodloužil časový interval možnosti použití účinnějších profesionálních hasicích zařízení a prodloužil se časový interval možnosti nástupu zásahu profesionálních záchranných požárních složek!

V praktickém životě to znamená, že intenzita požáru se snižuje, rozptýlený prášek – hasicí médium – tlumí intenzitu hoření, lze lokalizovat epicentrum požáru a to nejdůležitější – vytváří se prostor a čas k evakuaci ohrožených lidí!

Je třeba si uvědomit, jaká je rychlost šíření požáru a jaké jsou reálné možnosti nástupu na zásah profesionálních záchranných hasičských složek od momentu nahlášení vzniku požáru.

Protipožární koule ELIDE FIRE

Typ výrobku: jiné pyrotechnické výrobky, pyrotechnické hasicí prostředky
Kategorie: P 1
Registrační číslo: 1395 – P1 – 0128/2010
Hmotnost hasicí práškové směsi: 1,3 kg
Celková hmotnost prostředku: 1,5 kg
NEC: 4,0 g
Průměr koule: 147 mm
Varovný zvukový signál: 120 dB
Teplota použitelnosti a skladování: -40 až +85 ˚C
Prostředek zabezpečí uhašení počátků požáru v místnostech s rozlohou do 8 – 10 m², oheň v objemu cca 30 – 35 m³.
Vliv pádu z výšky 2,5 m – bez porušení funkčnosti.

Charakteristika a popis fungování

Prostředek se skládá z ochranného obalu, z hasící práškové směsi FUREX 770, ze speciálního tlakového zařízení a ze sítě aktivačních zápalných šňůr.

Při kontaktu s otevřeným ohněm se prostředek sám aktivuje, zápalné šňůry shoří, ochranný obal koule praskne, zazní varovný signál a uvolněná hasící prášková směs uhasí vznikající požár ve svém okolí.